رهیافت های نوین مدیریت و فناوری ( ری را)
! برای اطلاع از آخرین اخبار می توانید از فید RSS استفاده نمایید


مقاله شماره 1 عنوان: بهبود رضایت تحصیلی دانشجویان از طریق اعتلای کیفیت زندگی آنان (مطالعه موردی دانشگاه پیام نور بهار شهرستان همدان) تاریخ دریافت: 16/06/1395 تاریخ پذیرش: 01/07/1395 کد پذیرش: دوره 1- شماره 1- پاییز 95- صفحه 2 الی 7 نوع مقاله: کنفرانسی نام کنفرانس: کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران ن ...

هفته نامه اختصاصی ره یافت‌های نوین در مدیریت و فن‌آوری ( ریرا) , 1395/10/11

مقاله شماره 1 عنوان: نقش رفتار سازمانی مثبت در نگرش به تغییر سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد تاریخ دریافت: 16/06/1395 تاریخ پذیرش: 06/07/1395 کد پذیرش: دوره 1- شماره 2- پاییز 95- صفحه 2 الی 13 نوع مقاله: کنفرانسی نام کنفرانس: کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران نویسنده مسئول: سیدمهدی وحدتی روحانی ن ...

هفته نامه اختصاصی ره یافت‌های نوین در مدیریت و فن‌آوری ( ریرا) , 1395/10/11

مقاله شماره 1 عنوان: ایجاد راهکار، بینش و کنترل سیستم حسابداری و مدیریت در بازارهای نوظهور پس از تحریم در ایران تاریخ دریافت: 17/06/1395 تاریخ پذیرش: 13/07/1395 کد پذیرش: دوره 1- شماره 3- پاییز 95- صفحه 4 الی 13 نوع مقاله: کنفرانسی نام کنفرانس: کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران نویسنده مسئول: فرشاد م ...

هفته نامه اختصاصی ره یافت‌های نوین در مدیریت و فن‌آوری ( ریرا) , 1395/10/11

مقاله شماره 2 عنوان: بررسی تاثیر ابعاد مختلف کیفیت خدمات بر اساس مدل سروپرف بر رضایتمندی و وفاداری مشترکان همراه اول تاریخ دریافت: 20/06/1395 تاریخ پذیرش: 11/07/1395 کد پذیرش: دوره 1- شماره 4- پاییز 95- صفحه 22 الی 39 نوع مقاله: کنفرانسی نام کنفرانس: کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران نویسنده مسئول: م ...

هفته نامه اختصاصی ره یافت‌های نوین در مدیریت و فن‌آوری ( ریرا) , 1395/10/11

مقاله شماره 2 عنوان: تأثیر مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان و مدیران تاریخ دریافت: 20/06/1395 تاریخ پذیرش: 11/07/1395 کد پذیرش: دوره 1- شماره 5- پاییز 95- صفحه 13 الی 25 نوع مقاله: کنفرانسی نام کنفرانس: کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران نویسنده مسئول: سمیرا زیوری پایدار نویسندگان: سمیرا زیوری پا ...

هفته نامه اختصاصی ره یافت‌های نوین در مدیریت و فن‌آوری ( ریرا) , 1395/10/11

نمایش 1 تا 5 مورد از کل 5 مورد.