ISSN: 2538-5801
رهیافت های نوین مدیریت و فناوری ( ری را)
! برای اطلاع از آخرین اخبار می توانید از فید RSS استفاده نمایید


امروزه دوسو توانی سازمانی به دلیل تنوع آن ، به یک موضوع مکرر و پدیده ای نو در پژوهش های سازمانی تبدیل شده است . اهمیت این موضوع با توجه به برخورداری مدیران از قابلیت تفکر استراتژیک در سازمان منعکس می شود چرا که دو سو توانی یک قابیلت مدیریتی است که مدیران سازمان را در بهره برداری از فرصت های موجود و کشف فرص ...

زهره محمد علی نژاد بلوچی , محسن اکبری , پرویز احمدی , 1397/01/29

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین مدیریت دانش با بهره وری نیروی انسانی می باشد. متغیر مستقل در این تحقیق مدیریت دانش بوده که از چهار بعد: چهار مرحله خلق، ذخیره سازی، کاربرد و تسهیم دانش مورد بررسی قرار می گیرد. متغییر وابسته تحقیق نیز بهره وری نیروی انسانی است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان و مدیران ...

مریم اخوه , 1397/01/29

در این تحقیق، رابطه بین مدیریت جسورانه سرمایه در گردش با رشد شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. در اقتصاد پرچالش کنونی با فشارهای فزاینده محیطی و منابع داخلی محدود، دارایی ها و بدهی های جاری یعنی سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است و مدیریت بهینه سرمایه در گردش بنگاه ها می تواند به ...

محمد آمارلو , 1397/01/29

در مکاتب اقتصادی، حقوق مالکیت با نگرش نهادگرایان در اقتصاد گره خورده است. تا جایی که این موضوع یکی از اساسی¬ترین مباحث مطرح شده در اقتصاد نهادگرا شمرده می شود که ارتباط نزدیکی میان علم اقتصاد و حقوق برقرار می کند. بسیاری از تحقیقات تجربی نشانگر این واقعیت هستند که تضمین حقوق مالکیت در جامعه می تواند زیر ...

سعید کیان پور , سپیده عظیمی , 1397/01/29

نمایش 41 تا 44 مورد از کل 44 مورد.