ISSN: 2538-5801
رهیافت های نوین مدیریت و فناوری ( ری را)
! برای اطلاع از آخرین اخبار می توانید از فید RSS استفاده نماییدسال : 1395


تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان تهدید مدرنیزاسیون غربی بر امنیت و سلامت ساکنان جهان و تاثیر الگوها و آموزه های علم بازاریابی در بر هم زدن موازنه نظام عرضه و تقاضا در بازار است. جامعه آماری تحقیق حاضر تصادفی بوده و تعداد آن 341 نفرمی باشد.حجم نمونه برآوردی 181 نفر می باشد. با توجه به ویژگی های جامعه آماری این پ ...

اسرافیل شیرازی , 1395/11/06

هر یکی از راههای توسعه اقتصادی کشورها وبرون رفت از مشکلات اقتصادی نظیر کاهش تولید نا خالص داخلی ، کاهش سرمایه گذاری ، کاهش بیکاری و عواملی از این دست که متاسفانه نظام اقتصادی کشورما را نیز دچار بحران نموده است، وجودنوآوری ، کارآفرینی وکارآفرینان است .اما توسعه کارآفرینی و نو آوری نیازمند بسترسازی و شکل ...

زهرا خدایاری , مه لقا کریمی , شهناز کنعانی , 1395/11/06

در این مطالعه به پیش بینی کیفیت افشاء اطلاعات با استفاده از شبکه عصبی پروسپترون چند لایه (MLP) پرداخته شده است. حوزه مکانی تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 الی 1393 می باشد. جهت نمونه گیری از روش غربالگری استفاده گردید که با توجه به شرایط های لحاظ شده، 133 شرکت (798 سال/ شرکت) به ...

رضا ضیائی , ارسلان غلامی , 1395/11/06

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین سهامداران کنترلی ، ساختار هیئت مدیره و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره پنج ساله در بازه زمانی 1392- 1388 انجام شد که با اجرای روش حذف سیستماتیک از میان کلیه شرکت های بورس اوراق بهادار تهران تعداد 119 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شد. برای ...

آرش کوگانی , منصوره , 1395/11/06

سرمایه های فکری در یک سازمان دارایی هایی هستند که ارزش آنها با به اشتراک گذاشتن با دیگران و گذشت زمان افزایش می یابند. هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان می باشد. اين پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی- با رویکرد پيمايشي (میدانی) است. جامعه آمار ...

سمیرا زیوری پایدار , تورج مجیبی , 1395/11/06

مقاله شماره 2 عنوان: تأثیر مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان و مدیران تاریخ دریافت: 20/06/1395 تاریخ پذیرش: 11/07/1395 کد پذیرش: دوره 1- شماره 5- پاییز 95- صفحه 13 الی 25 نوع مقاله: کنفرانسی نام کنفرانس: کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران نویسنده مسئول: سمیرا زیوری پایدار نویسندگان: سمیرا زیوری پا ...

هفته نامه اختصاصی ره یافت‌های نوین در مدیریت و فن‌آوری ( ریرا) , 1395/10/11

مقاله شماره 2 عنوان: بررسی تاثیر ابعاد مختلف کیفیت خدمات بر اساس مدل سروپرف بر رضایتمندی و وفاداری مشترکان همراه اول تاریخ دریافت: 20/06/1395 تاریخ پذیرش: 11/07/1395 کد پذیرش: دوره 1- شماره 4- پاییز 95- صفحه 22 الی 39 نوع مقاله: کنفرانسی نام کنفرانس: کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران نویسنده مسئول: م ...

هفته نامه اختصاصی ره یافت‌های نوین در مدیریت و فن‌آوری ( ریرا) , 1395/10/11