ISSN: 2538-5801
رهیافت های نوین مدیریت و فناوری ( ری را)
! برای اطلاع از آخرین اخبار می توانید از فید RSS استفاده نماییدبرچسب : two-way synchronous power


امروزه دوسو توانی سازمانی به دلیل تنوع آن ، به یک موضوع مکرر و پدیده ای نو در پژوهش های سازمانی تبدیل شده است . اهمیت این موضوع با توجه به برخورداری مدیران از قابلیت تفکر استراتژیک در سازمان منعکس می شود چرا که دو سو توانی یک قابیلت مدیریتی است که مدیران سازمان را در بهره برداری از فرصت های موجود و کشف فرص ...

زهره محمد علی نژاد بلوچی , محسن اکبری , پرویز احمدی , 1397/01/29