ISSN: 2538-5801
رهیافت های نوین مدیریت و فناوری ( ری را)
! برای اطلاع از آخرین اخبار می توانید از فید RSS استفاده نمایید
سال اول، شماره پنجم، هفته اول، پائیز 1395
the first year , the fifth , in the first week , autumn 1395


نویسندگان این مقاله:
هفته نامه اختصاصی ره یافت‌های نوین در مدیریت و فن‌آوری ( ریرا) نشریه اختصاصی


توضیحات اضافه :
دوره : 1 سال : 1395 فصل : پاییز صفحات : مقاله - 77 موضوع : مدیریت

خلاصه مقاله:

مقاله شماره 2 عنوان: تأثیر مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان و مدیران تاریخ دریافت: 20/06/1395 تاریخ پذیرش: 11/07/1395 کد پذیرش: دوره 1- شماره 5- پاییز 95- صفحه 13 الی 25 نوع مقاله: کنفرانسی نام کنفرانس: کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران نویسنده مسئول: سمیرا زیوری پایدار نویسندگان: سمیرا زیوری پایدار، تورج مجیبی ******************** سرمایه های فکری در یک سازمان دارایی هایی هستند که ارزش آنها با به اشتراک گذاشتن با دیگران و گذشت زمان افزایش می یابند. هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان می باشد. اين پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی- با رویکرد پيمايشي (میدانی) است. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شامل 650 نفر می باشد. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان242 نفر تعیین گردیده است روش نمونه گیری پژوهش حاضر تصادفی ساده می باشد. و داده هاي آن ازطریق پرسشنامه استاندارد شوراج و همکاران (2012) بدست آمده است. پایایی پرسشنامه به کمک آلفای کرونباخ بدست آمده و مورد تأیید است. داده ها از طريق نرم افزار لیزرل 8/8 و اس.پی اس.اس با استفاده از آزمون مدل معادلات ساختاری تحلیل شده است. نتایج به دست آمده از مدل معادلات ساختاری نشان می دهد که سرمایه فکری و اجزای آن بر عملکرد کارکنان و مدیران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تأثیر می گذارد. --------------------------- مقاله شماره 3 عنوان: بررسی رابطه بین سهامداران کنترلی ، ساختار هیئت مدیره و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاریخ دریافت: 20/06/1395 تاریخ پذیرش: 11/07/1395 کد پذیرش: دوره 1- شماره 5- پاییز 95- صفحه 26 الی 44 نوع مقاله: کنفرانسی نام کنفرانس: کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران نویسنده مسئول : آرش كوگاني نویسندگان: آرش كوگاني،منصوره کوگانی *********************** چکیده پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین سهامداران کنترلی ، ساختار هیئت مدیره و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره پنج ساله در بازه زمانی 1392- 1388 انجام شد که با اجرای روش حذف سیستماتیک از میان کلیه شرکت های بورس اوراق بهادار تهران تعداد 119 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شد. برای تجزیه تحلیل داده‌ها از روش‌های توصیف و تحلیل آماری استفاده شده است و با توجه به اینکه روش آزمون فرضیه‌ها مستلزم تحلیل همبستگی است و متغیرهای مورد بررسی کمی هستند برای آزمون فرضیه‌ها از روش رگرسیون استفاده شده است.متغیرهای به کار گرفته شده در این پژوهش مالکیت نهادی ، درصد اعضاي غیر موظف هیأت مدیره، اندازه هیأت مدیره ، دوگانگی وظیفه مدیر عامل و نسبت کیو توبین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند. همچنین در این تحقیق از متغیرهاي فرصت رشد و اندازه شركت به عنوان متغیر کنترلی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان دهنده وجود رابطه معنادار و مستقیم بین مالکیت نهادی و درصد اعضاي غیر موظف هیأت مدیره با نسبت کیوتوبین می باشد ، این در حالی است که بین اندازه هیأت مدیره و دوگانگی وظیفه مدیر عامل با نسبت کیوتوبین رابطه معناداری وجود ندارد. ---------------------------------------------------------- مقاله شماره 4 عنوان: پیش بینی کیفیت افشاء اطلاعات با استفاده از شبکه عصبی پروسپترون چند لایه (MLP ) تاریخ دریافت: 20/06/1395 تاریخ پذیرش: 11/07/1395 کد پذیرش: دوره 1- شماره 5- پاییز 95- صفحه 45 الی 60 نوع مقاله: کنفرانسی نام کنفرانس: کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران نویسنده مسئول: رضا ضیائی رایانامه نویسنده مسئول: نویسندگان: رضا ضیائی ، ارسلان غلامی داوران مقاله: جلیل غریبی، دکتر رضا مقدم، دکتر فاطمه کریمی، دکتر شهرام واحدی ******************************** چکیده در این مطالعه به پیش بینی کیفیت افشاء اطلاعات با استفاده از شبکه عصبی پروسپترون چند لایه (MLP) پرداخته شده است. حوزه مکانی تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 الی 1393 می باشد. جهت نمونه گیری از روش غربالگری استفاده گردید که با توجه به شرایط های لحاظ شده، 133 شرکت (798 سال/ شرکت) به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. روش مورد استفاده برای شبکه عصبی مصنوعی، پروسپترون چند لایه (MLP) می باشد. متغیر های سابقه شرکت، مالکیت نهادی، نوع صنعت، بازده دارایی ها، اهرم مالی، جریان های نقدی عملیاتی، اندازه موسسه حسابرسی و اندازه شرکت به عنوان متغیر ورودی و کیفیت افشاء اطلاعات به عنوان متغیر خروجی انتخاب گردیدند. نتایج حاصل از طراحی شبکه برای پیش بینی کیفیت افشاء اطلاعات شرکت ها به صورت (R2= 0.33 و MSE = 0.0180077) حاصل گردید. ------------------------------------------------------ مقاله شماره 5 عنوان: تبیین فرهنگ و عوامل تاثیر گذار بر گسترش و توسعه کارآفرینی و نوآوری تاریخ دریافت: 20/06/1395 تاریخ پذیرش: 11/07/1395 کد پذیرش: دوره 1- شماره 5- پاییز 95- صفحه 61 الی 77 نوع مقاله: کنفرانسی نام کنفرانس: کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران نویسنده مسئول: زهرا خدایاری رایانامه نویسنده مسئول: نویسندگان: زهرا خدایاری، مه لقا کریمی ، شهناز کنعانی داوران مقاله: جلیل غریبی، دکتر رضا مقدم، دکتر فاطمه کریمی *********************************** چکیده هر یکی از راههای توسعه اقتصادی کشورها وبرون رفت از مشکلات اقتصادی نظیر کاهش تولید نا خالص داخلی ، کاهش سرمایه گذاری ، کاهش بیکاری و عواملی از این دست که متاسفانه نظام اقتصادی کشورما را نیز دچار بحران نموده است، وجودنوآوری ، کارآفرینی وکارآفرینان است .اما توسعه کارآفرینی و نو آوری نیازمند بسترسازی و شکل گیری فرهنگ کارآفرینی و نو آوری است .در این مقاله به روش تحلیل توصیفی به تشریح مفاهیم کارآفرینی ، نوآوری و فرهنگ ، رابطه دو مفهوم ، مدل های فرهنگی و مولفه های فرهنگ کارآفرینی و نوآوری و چالش های موجود در توسعه سازمان های نوآور و کارآفرین پرداخته و ویژگی ها و عوامل تاثیرگذار درایجاد توسعه فرهنگ کارآفرینی بیان گردیده است .

مقاله شماره 1 عنوان: Assesment of Six Sigma and Production Innovation Engineering Using of QFD تاریخ دریافت: 20/06/1395 تاریخ پذیرش: 25/07/1395 کد پذیرش: دوره 1- شماره 5- پاییز 95- صفحه 4 الی 12 نوع مقاله: کنفرانسی نام کنفرانس: کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران نویسنده مسئول: Monireh Safaie نویسندگان: Monireh Safaie, Abaas Daneshvar ************* Abstract Nowadays, all of the organizations are trying to achieve customer satisfaction. recognition of customer needs is the first step of achieve customer satisfaction. There are different methods for recognizing of customer needs such as six sigma. Also, it is important to create competitive advantages in organizations. So, the organizations pay attention to production innovation engineering. Organizations achieve competitive advantages , both of quality and innovation in product. purpose In this paper is prioritize and relate between criteria of six sigma and production innovation engineering. A questionnaire prepared and disturbed in electronic parts industry. Data analyzed by quality function deployment (QFD)and Group AHP. it used of House of Quality in QFD and AHP Expert Choice SoftWare to analyze of data. Results were shows that important ability in Six Sigma is Aims to enhancethe organization's competitivebasis with relative weight (0.259) and in Production Innovation Engineering is Research and Engineering with relative weight (0.22).منابع مقاله:

کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری دانشگاه تهرانتگ ها:


دانلود مقاله:
قیمت 12500 تومان