ISSN: 2538-5801
رهیافت های نوین مدیریت و فناوری ( ری را)
! برای اطلاع از آخرین اخبار می توانید از فید RSS استفاده نمایید
نقش نوین تفکر استراتژیک مدیران در خلق مزیت رقابتی پایدار بنگاه ها
The new role of strategic thinking managers to create sustainable competitive advantage for firms


نویسندگان این مقاله:
حسین محمدی نویسنده مسئول
فضل اله طالبی کهدوئی نویسنده همکار


توضیحات اضافه :
دوره : 2 سال : 1396 فصل : بهار صفحات : مقاله نشریه - 39 موضوع : مدیریت

خلاصه مقاله:

در عصر کنون و با توجه به شتاب روز افزون کسب و کارها ، تفكر استراتژيك نقش بسيار مهمي را در استمرار بقا و پيشرفت سازمان ها در این محيط متغير و پويا ايفا مي نمايد، كه اين امر اهميت تحقيقات مرتبط با اين موضوع را نشان مي دهد ، اصلي‌ترين مبناي عرصه کسب و کار جديد رقابت است كه به لحاظ مفهومي در مقابل انحصار قرار دارد. در واقع هر جا صحبت از رقابت باشد رابطه يك واحد يا عامل اقتصادي(مانند بنگاه) نسبت به يك واحد يا عامل ديگر در نظر گرفته مي‌شود. در حالت رقابت زمینه های تفکر استراتژیک مدیران سازمان ، باعث ايجاد فضاي رقابتي در جامعه ، ارتقاي سطح رقابت‌پذيري در سطوح مختلف و نیز بستر لازم جهت ورود به فرآيند جهاني شدن را فراهم مي‌نمايد. رقابت‌پذيري بنگاه، بخش يا اقتصاد ملي كيفيتي است كه از طريق حاكميت بازار ، شكل‌گيري فعاليت‌ها بر پايه مزيت نسبي و رقابتي محقق مي‌شود، مدیران بعنوان اثرگذارترین منابع انسانی سازمان با تکیه بر شایستگی ها و قابلیت های محوری از جمله : نفکر مفهومی ، تفکر سیستمی ، آینده نگری و فرصت طلبی هوشمندانه که همگی از مهمترین ابعاد تفکر استراتژیک است ، به جهت گیری صحیح سازمان و نیز خلق مزیت های رقابتی پایدار کمک می نمایند.در این مقاله با استفاده از ادبیات مفهومی حوزه های تفکر استراتژیک و مزیت های رقابتی سازمان ها ، نحوه ایفای نقش های موثر آنها بر یکدیگر توصیف و نتیجه گیری گردیده است که خود بستر مناسبی جهت استفاده از پژوهشگران این حوزه می باشد

In the current era and given the momentum of growing businesses, strategic thinking an important role in the continued survival and development organizations in the changing environment and dynamic plays, which show the importance of research related to this issue show the main basis for new competitive business arena is conceptually against the monopoly. In fact, there is talk of a competitive relationship between a unit or economic factors (such as corporations) to a unit or other factors considered. Strategic thinking organizations in the fields of competition, creating a competitive environment in the community, improving competitiveness at different levels and also provide the necessary conditions to enter the globalization process. Competitiveness of firms, sectors or national economy quality is through the rule of the market, the development of activities based on comparative and competitive advantages realized, managers as effective human resources organization based on competencies and capabilities of key including: Nfkr conceptual, systemic thinking, how to play influential roles they each describe and notes Measuring outcome is that this area is fertile ground for researchersمنابع مقاله:

 1. محمدی ، حسین ، 1395، "تاثیر تفکر استراتژیک مدیران بر عملکرد شغلی مدیران، مطالعه موردی: شرکت گروه صنعتی سپاهان"(کرج : دانشگاه علوم و تحقیقات البرز )
 2. دلاوري ، علی ،1390،" روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی " ( تهران : نشر ویرایش)
 3. احمدي، علی اکبر ، 1386، "مبانی کارآفرینی " ( تهران : دانشگاه پیام نور)
 4. هانگر ، دیوید، 1389،"مبانی مدیریت استراتژیک ؛ ترجمه محمد اعرابی و حمید رضا رضوانی" ( تهران : دفتر پژوهش هاي فرهنگی)
 5. رضاییان ، علی ، 1385 ، " اصول مدیریت" ( تهران ، انتشارات سمت)
 6. علی احمدي ، علیرضا ، 1387 ، " توصیفی جامع از روشهاي تحقیق " ( تهران ، تولید دانش)
 7. شانی ، مرتضی ، 1383 ، " برنامه ریزي استراتژیک براي مدیران " (تهران: سازمان مدیریت صنعتی)
 8. فیضی ، طاهره ، 1383، " مبانی سازمان و مدیریت " ( تهران : دانشگاه پیام نور)
 9. پهلوانیان ، حسین، 1385،" تجربه اي موفق از کاربرد مدیریت راهبردي " (یزد: نیکو روش)
 10. سرمد ، سعیدي ، سهیل ، 1386، " مدیریت و برنامه ریزي استراتژیک در عمل " (تهران : هیات)
 11. رضاییان ، علی ، 1388" سیستم اطلاعات مدیریت؛مدل سازي اطلاعات " (تهران : انتشارات سمت)
 12. کاپلان ، رابرت ،  1393 " سازمان استراتژي محور ؛ ترجمه پرویز بختیاري "( تهران ، سازمان مدیریت صنعتی)
 13. استیسی رالف ، 1384 ، " تفکر راهبردي و مدیریت تحول: دیدگاه هاي بین المللی درباره پویایی سازمانی"، ترجمه کاظمی مهزیار و جعفري مصطفی، ( تهران: رسا)
 14. ایچی اومی کن ، 1371 ، " تفکر یک استراتژیست"، ترجمه داوود مسگریان حقیقی، ( تهران : سازمان مدیریت صنعتی)
 15. ربانی، محمد مهدی ، امیران، حیدر ،1393، " اصول تفکر استراتژیک در فضای کسب و کار ایران  " ، چاپ اول ، تهران ، انتشارات امیران
 16. غفاریان، وفا؛ کیانی، غلامرضا، 1392، " استراتژی اثربخش " ، چاپ ششم، تهران، نشر فرا.
 17. راضی محمدرضا ، صحرایی رضا ، 1393، " دلایل ظهور و افول سازمان از دیدگاه تفکر استراتژیک " ، چاپ اول ، تهران ، نشر امیران
 18. ایرانزاده، سلیمان، صباحی، عیسی، عماری، حسین ،1387 ، " تفکر استراتژیک "، چاپ اول، تبریز، انتشارات فروزش.
 19. لشکربلوکی، مجتبی،1390،" فرامین و فنون تفکر استراتژیک " ، چاپ اول، تهران، انتشارات نص.
 20. غفاریان، وفا؛ کیانی، غلامرضا، 1389، " پنج فرمان براي تفکر استراتژیک " ، چاپ چهارم، تهران، نشر فرا.
 21. امیران،زهرا ؛ امیران، حیدر ؛ هراتی فر، مسعود ، 1391 ، " آشنایی با مدل ها و الگوهای تفکر استراتژیک  " ، چاپ دوم ، تهران ، انتشارات امیران
 22. غفاریان، وفا؛ کیانی، غلامرضا، 1389، پنج فرمان براي تفکر استراتژیک، چاپ چهارم، تهران، نشر فرا.
 23. حمیدی زاده، محمدرضا، معتمدی، نگار، 1387، " دستیابی به عوامل کلیدی موفقیت تفکر استراتژیک "، پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، تهران.
 24. غفاریان، وفا، علی احمدی، علیرضا ، 1383 ، " تفکر استراتژیک " ، مجله تدبیر، سال چهاردهم، شماره 599
 25. گل محمدی، عماد، محمدی، نشاط ، 1391 ،" تفکر استراتژیک مبنای تحول سازمانی در ایران " ، اولین کنفرانس
 26. بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی، قم.
 27. غفاریان، وفا ، 1383 " تفکر راهبردي"، تدبیر ، 137، 33-38
 28. حمیدي زاده، محمدرضا و معتمدي، نگار ، 1387 ، " دستیابی به عوامل کلیدي موفقیت تفکر استراتژیک " ، پنجمین کنفرانس بین المللی استراتژیک تهران.
 29. معمایی ، هاجر ، 1392 ، " سنجش تفكر استراتژيك در بين مديران ستادي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران " ، مدیریت سلامت ، ش 53 ، 73
 30. مشبکی اصغر.   1376" نگاهی تازه به مفهوم وجدان ایمانی) کاريدر(  ارتقاي سطح بهره وري سازمان ." مجله اقتصاد و مدیریت.  ش . 32: 131 143.
 31. اسپکتور پل1387. . " روانشناسی صنعتی و سازمانی ".  ترجمه شهناز محمدي,  تهران: ارسباران.
 32. ذاکر فرد منیره . 1388. " تأثیر آموزش مهارت هاي ادراکی سرپرستان شیفت بر افزایش رضایت و عملکرد شغلی زیر دستان آنان در شرکت فولاد مبارکه اصفهان" . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه  اصفهان، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
 33. قلی پور آرین. 1386. " مدیریت رفتار سازمانی (رفتار فردي) " ، تهران: سمت.

 

 

 

 

 

منابع لاتین :

 1. Goldman F. Ellen (2005), "Becoming an expertise strategic thinker, The learning Journey of Healthcare CEOs" pp 20-27
 2. Agboola, A. A., & Salawu, R. O. (2011), "Managing Deviant Behavior and Resistance to Change ", International Journal of Business and Management, (January), Vol. 6, No.1, P.235-242.
 3. Mintzberg, H. (1994). “The fall and rise of strategic planning”, Harvard Business Review, pp.107-14.
 4. Waters, E. Douglas (2011).” Understanding strategic thinking and developing strategic thinkers”, Joint Force Quarterly, issue 63,(4th quarter), p.113-119.
 5. Bonn, I. (2001).” Developing strategic thinking as a core competency”, Management Decision, No. 39(1), p. 63-71.
 6. Liedtka, J. M. (1998). “Strategic thinking; can it be taught?” Long Range Planning, no. 31, vol. 1, p. 120-129.
 7. Collins, Doris & Lowe, Janis S. & Arnett. Carson. R. (2000). “High-performance leadership at the oganization level”, Advances in Developing Human Resources, Vol. 2, No. 18, p. 19-46.
 8. Goldman Ellen F. & Casey Andrea )2010). “Building a culture that encourages strategic Thinking”, Journal of Leadership & Organizational Studies, 17(2), p. 119 –128.
 9. Bonn, I. (2005).”Improving strategic thinking: a multilevel approach”, Leadership & Organization Development Journal, 26 (5), p.336-354.
 10. Millet M. Stephen (2006).”Featuring a visioning: complementary approaches to strategic decision making”. Available at: [www. emeraldinsight.com].
 11. Ralph D. S. (1993).“Strategic thinking and the management of change: international perspectives on organizational dynamics”, Kogan Page.
 12. Torset, C. (2001). “Strategic thinking: Why, What, and How ? An Organizational Model of Strategic Thinking”, Lyon: EGOS XVIIth Colloquium, The Odyssey of Organizing, July 5-6
 13. Farzin Abdehgah (2009) E. Measurement of Strategic Thinking to approach of systemic in Behnoosh Gachsaran by Strategic Model of Leidtka J,[Thesis MBA],Tehran;PNU,Management University
 14. Jaafari S, (2010) Measurement of Strategic Thinking in Polipac Co. by Strategic Model of Leidtka J. in Thesis MBA],Tehran;PNU,Management University,
 15. Rezaii A,(2009) Measurement of Strategic Thinking in Zarsim Co. in Saveh by Strategic Model of Hamel G, [Thesis MBA],Tehran;PNU,Management University
 16. Ahmadi SH (2011) , Measurement of Strategic Thinking in Treatment Department of TUMS by Strategic Model of Hamel G , [Thesis MBA],Tehran;PNU,Management University,
 17. Climate on job performance. Journal of Vocational Behavior, 66(2): 326-338.تگ ها:


دانلود مقاله:
قیمت 3000 تومان