ISSN: 2538-5801
رهیافت های نوین مدیریت و فناوری ( ری را)
! برای اطلاع از آخرین اخبار می توانید از فید RSS استفاده نمایید
تاثیر پذیری قيمت تئوریک قراردادهاي آتي از قيمتهای معاملاتی آن در قراردادهاي آتي سكه طلای بورس كالاي ايران
The relationship between the commodity theoretical price and the commodity settlement price for the future contracts in the Iran mercantile exchange


نویسندگان این مقاله:
سيد مهدي طالب زاده بايي نویسنده مسئول


توضیحات اضافه :
دوره : 2 سال : 1396 فصل : پاییز صفحات : مقاله پایه - 111 موضوع : اقتصاد

خلاصه مقاله:

اقتصاد دنیا بر اساس معاملات و قراردادهای مختلف شکل میگیرد.بی ثباتی قیمت ها و ناکارآمدی بازارهای نقدي کالا از جمله موانع اصلی رشد و توسعه اقتصادی به حساب می آیند.به تائید مباحث نظری و به گواه یافته های تجربی، در حل مسائل و مشکلات بازار از قبیل عدم شفافیت، ریسک نوسانات قیمت،هزینه های بالای مبادله و غیره، ابزارهایي مبتنی بر بازار، مانند ابزارهای مشتقه در سراسر دنیا به عنوان راه حل موفق تر نسبت به رویکردهای جایگزین آنها شناخته شده و از سوی بسیاری از کشورها بکار برده می شوند.از جمله این ابزارها،بازار قراردادهای آتی بوده و یکی از کلیدی ترین بحث های این نوع بازارها، بررسی روابط بین قیمت های تئوريك و قیمت های معاملاتي قراردادهاي آتی کالاهای مورد معامله، در بازارهای آتي دنیا می باشد.برای انجام این بررسي در بازار قراردادهاي آتي بورس كالاي ايران، با توجه به اینکه تنها قرارداد آتی در جریان این بورس،قرارداد آتی سکه طلا می باشد، ابتدا آزمون نرمال بودن داده ها انجام شده سپس به كمك تحليل همبستگي پيرسون و آزمون مقايسه ميانگين ها،ارتباط قیمت تئوريك و معاملاتي قرارداد آتي، در قالب يك فرضيه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده وجود رابطه مثبت و معني دار بين اين قیمت ها را در بازار آتی سکه طلاي ایران نشان مي دهد. بطوريكه با در دست داشتن هر يك از قيمت هاي تئوريك و قيمت هاي معاملاتي بطور معني داري مي توان به پيش بيني ديگري پرداخت. همچنين با توجه به آزمون مقايسه ميانگين ها، ميتوان چنين مطرح نمود كه با در اختيار داشتن تغييرات قيمت هاي تئوريك ميتوان به پيش بيني تغييرات قيمت هاي معاملاتي آتی پرداخت.

Among other main impediments of economic growth and development are in stablity of prices and efficienly of spot markets commodity.According to theoretical subjects and experimental fidings within desolving market problems and offers suchas none transparence ,vacillation pricesrisk ,… , instrument which are based on market like derivative instruments are identified as more succedible solution than their replaced approaches and they are applied by many countries. Among others instruments,was futures market and on of the latest discussions in the market was considrated relations between theoretical price and futures settlement price and goods fature market in the world.For this consideration in future market in the Iran mercantile exchange,with regard to essence of data,firstly normal test is done,then by help of pierson correlation and average compare test was analaysed related theoretical price,that format a hypothesis. Obtaining thes results show positive and meaningful relations between these pice in futures gold coin in Iran.As having theoretical price and settlement price can be foresighted meaningfully,soin regard to avarge compare test can design that with having these theoretical price could forsight changes in settlement price.منابع مقاله:

 1. بت شکن، محمد هاشم. 1377. شناخت قراردادهای تحویل آتی و اختیارات معاملات و ارائه الگویی جهت راه اندازی بازار آنها در ایران. رساله کارشناسی ارشد.دانشگاه تهران.
 2. بورس كالاي ايران ،1387،اميد نامه پذيرش قرارداد آتي بر پايه شمش طلا ،ص 3-7
 3. بورس كالاي ايران ،1386اميد نامه پذيرش قرارداد آتي سكه طلاي طرح جديد در بورس كالاي ايران،ص 1-
 4. رضایی، مجید ،1388،بررسی فقهی ابزارهای مالي مشتقه،فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره 11،ص10
 5. دلاور، علي، 1384، روش تحقيق در روانشانسي و علوم تربيتي، چاپ هيجدهم ، ويراست چهارم، موسسه نشر ويرايش..
 6. دنياي اقتصاد،1389،دلایل هجوم بورس بازان به بازار طلا  ،دنياي اقتصاد،شماره 2182  ،ص9
 7. دنياي اقتصاد،1389رکورد تاریخی افزایش قیمت طلا ، شماره 2185 ص8
 8. دنياي اقتصاد ،1389،هشدار افزایش قیمت سکه از سوی بانک مرکزی  ،شماره 2138  ،ص10
 9. سازمان كارگزاران بورس فلزات تهران،1385،ساز و كار اجرايي پيشنهادي معاملات آتي،ص 36
 10. سرايي، حسن،  1382. مقدمه‌اي بر نمونه‌‌گيري در تحقيق، تهران، انتشارات سمت.
 11. شركت بورس كالاي ايران، 1388،چگونگي مديريت ريسك با استفاده از قراردادهاي آتي مشتق شده كالا، گزارش شماره88201،ص3-4
 12. شركت بورس كالاي ايران، 1385،دستورالعمل تشکیل و فعالیت کمیته تخصصی فقهی
 13. شركت بورس كالاي ايران، 1386،دستورالعمل اجرايي معاملات قراردادهاي آتي در شركت بورس كالاي ايران
 14. صالح آبادی ، علی. 1384 . مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک. چاپ اول
 15. عبدالعلی زاده، محمد باقر،1384 . بررسی امکان سنجی بکارگیری قرارداد آتی روی اوراق مالی در بازار بورس اوراق بهادار ایران، .رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
 16. Bhattacharya,H. (2007), Commodity Derivative Market in India, Economic and political weekly, March issue.
 17. Bose, S (2007), Understanding the Volatility Characteristics and Transmission Effects in the Indian Stock Index and Index Futures Market. Money and Finance, ICRA Bulletin, 139-162.
 18. Chan sok gee (2005) ,The lead – lag  relationship between stock index futures and spot market in Malaysia
 19. Fabozzi F.J.(2001),valuation of fixed Income securities and derivative,3 rd edition, Fabozzi F.J.Associate pp215-198
 20. Floros C & Vougas (2006), Hedging effectiveness in Greek Stock index futures market 1991-2001, International Research Journal of Finance and Economics, 5, 7-18.
 21. Kalbandini.G and Dahaua.H,(2009)Do the spot prices influence the pricing of future contracts? An empirical study of price volatility of future contracts of select agricultural commodities traded on NCDEX (India
 22. (Indiaتگ ها:


دانلود مقاله:
قیمت 10000 تومان