ISSN: 2538-5801
رهیافت های نوین مدیریت و فناوری ( ری را)
! برای اطلاع از آخرین اخبار می توانید از فید RSS استفاده نمایید
عوامل موثر بر جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي(FDI)، کشورهای منطقه منا (2015-1980)
DETERMINANTS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI), the Mena Region (1980 -2015)


نویسندگان این مقاله:
حمید محمدرضایی ازندریانی نویسنده مسئول
سعيد کيان پور نویسنده همکار


توضیحات اضافه :
دوره : 1 سال : 1396 فصل : زمستان صفحات : مقاله نشریه - 18 موضوع : بازرگانی و بازاریابی

خلاصه مقاله:

سرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI) به عنوان يکي از عوامل مهم رشد و توسعه اقتصادي کشورهاي ميزبان به شمارمي رودوطي دهه هاي اخير ازروندفزاينده اي نيز برخورداربوده است. شناخت عوامل موثردرجذب FDI مي تواند در سياستگذاري کشورهايي که نتوانسته اند از اين عامل به خوبي استفاده کنند مفيد باشد. اين مقاله به بررسي عوامل موثر بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي در کشورهای منطقه منا طي دوره 2015-1980 مي پردازد. تحليل مذکور در چارچوب يک الگوي "اثر تصادفی" انجام شده است تا تفاوت هاي خاص هر يک از کشورها تفکيک شود. علاوه برآن، در مدل برآورد شده آثار خاص منطقه اي نيز کنترل شده اند. نتايج حاصل از برآورد الگو مبين اين است که اثر درجه باز بودن، نرخ بازگشت سرمايه، رشد اقتصادی و سرمايه انساني نقدینگی همگي داراي اثر مثبت و معني داري برجذب FDI دارند، اما متغيرهاي مخارج تحقیق و توسعه و فساد تاثيرمعناداري بر FDI نشان نمي دهند.

FDI is counted one of important factor of growth and economic development in host countries that has had increasing process recently. Determinants recognition of FDI can be useful for developing countries. This paper considers determinants of FDI in the Mena region during 1980-2015. Mentioned analysis has estimated with random effect pattern for separating special differences. This paper presents the findings of a econometrics analysis, the results indicate that: degree of openness, rate of capital return, economic growth and human capital and broad money are significant and have positive effect on FDI and R&D and corruption are insignificant.منابع مقاله:

 1. بهکيش،محمد مهدي(1380)اقتصاد ايران در بستر جهاني شدن،نشر ني
 2. حيدري،پروين؛ افشاري،زهرا، (1391)، عوامل اقتصادي و اجتماعي مؤثر بر جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي با تاکيد بر شاخص هاي حکمراني، مجلهپژوهشهاي رشد و توسعه پايدار ، شماره 41 
 3. داوودي،پرويز و اکبر شاهمرادي،(1383)،بازشناسي عوامل موثر بر جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران و 46 کشور جهان، فصل نامه پژوهش هاي اقتصادي،شماره 20 ،ص 113-81 .
 4. دونالد لکراو و ...[ديگران](1373)،ترجمه غلامحسين رهبري، تدوين و اجراي سياستهاي سرمايه گذاري مستقيم خارجي، موسسه چاپ و انتشارات
 5. ستاري فر، محمد،(1374)  سرمايه و توسعه،انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي
 6. سرلک، احمد(1383)، «سرمايه گذاري خارجي و تحليل آن در بيش از پنجاه سال برنامه ريزي عمراني در ايران»،مجله اطلاعات سياسي- اقتصادي، شماره 205-206،ص 173-162.
 7. شاه آبادي، ابوالفضل،محمودي،عبدالله (1385) ،تعيين کننده هاي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران، جستارهاي اقتصادي
 8.  قادري،سيمين؛ دهمرده،نظر، (1392)، تأثير زيرساخت هاي اقتصادي و اجتماعي بر جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي و رشد اقتصادي در کشورهاي منتخب، مجله جغرافيا و آمايش شهري- منطقه­اي، شماره 8   
 9. قندهاري، مهسا و ديگران، (1394)،  بررسي تاثير آزادسازي تجاري و وضعيت فضاي كسب و كار بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي بين كشورهاي منطقه آسياي جنوب غربي در بازه زماني 2004 تا 2012 ، فصلنامه مديريت دولتي ، شماره 22،   صص 303-328 
 10.  مداح،مجيد؛ دل قندي،مژده ، (1392)، بررسي اثر کيفيت نهادها و عملکرد سياست هاي اقتصادي بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي در کشورهاي گروه جي، مجله اقتصاد و توسعه منطقه اي، سال بيستم، شماره6
 11. مهدوي عادلي،محمد حسين؛ کاظمي،علي؛ فيض محمدي،شيرين؛  (1391)، بررسي اثر سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر صادرات در ايران (1352 الي 1387،مجله اقتصاد پولي و مالي،سال نوزدهم، شماره3، صفحه 151 – 168.
 12. موسوي،عليرضا، قائدي،مهنوش(1385)،بررسي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران، ماهنامه علمي- آموزشي تدبير،شماره173
 13. نصيري نژاد،محمدرضا؛ استادي،حسين؛ هرتمني،امير، (1393)، بررسي تأثير ماليات بر جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در کشورهاي عضو دي هشت، پژوهش هاي رشد و توسعه اقتصادي،  سال چهارم- شماره 14
 14. نگهداري،ابراهيم، (1393)، نقش سرمايه انساني در اثر بخشي سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر رشد اقتصادي در مجموعه کشورهاي حوزه خليج، سياست هاي راهبردي و کلان، سال دوم، شماره5، صفحه 76-67
 15. نوراني،سيد محمد رضا(1374)، تجزيه و تحليل اقتصادي تاثير سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر اقتصاد ايران، پايان نامه دوره دکتري، دانشگاه تربيت مدرس.
 16. هادي زنوز،بهروز(1379) ،سرمايه گذاري خارجي در ايران،نشر پژوهش فروزان فر
 17. وفایی ، سارا(1387)، مطالعه تطبیقی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 18. Asiedu , E. (2002), “On the Determinants of Foreign Direct Investment to Developing Countries: Is Africa Different?”, World Development, Vol. 30(1), PP: 107-119
 19. Abdel- Rahman, A-M. M(2002), The Determinants of FDI in the Kingdom of Saudi Arabia, Department of Economics, King Saudi University..
 20. Chunlai,C,(1997), “The location Determinants of FDI in Developing Countries”, CIES Discussion Paper Series, PP: 97-112.
 21. Frawsen, Gari and Josefsson, Henrick(2004), FDI & Developing Countries, How To Attract TransNational Corporation?, School of Economics and Management, LUND University, P: 3.
 22. Jenkins C. and Thomas L. (2002). “FDI in southern Africa: Determinants, characteristics and Implications for Economic Growth and Poverty Alleviation”, Working Paper, Oxford: Center for the study of African Economies, Oxford University.
 23. Morrisset P. (2000), “Foreign Direct Investment to Africa: Policies also matter”, Trans-national Corporation, Vol. 9(2), PP: 107-125.
 24. Ngowi H. P. (2001), “Can Africa Increase its Global Share of FDI?”, West African Review, Vol.2(2): PP:1  22-25.
 25. Onyeiwu, Steve(2002), “Analysis of FDI Flows to Developing Countries: Is the MENA Region Different? ”, Allegheny College. Pennsylvania16335,USA,(2002), E-mail: sonyeiwu@allegheny.edu
 26. HAUSMANN, R., &FERNANDEZ-ARIAS, E.(2000).THE NEW WAVE OF CAPITL INFLOWS: SEA CHANGE OR JUST ANOTHER TITLE?INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK WORKING PAPER NO.417.
 27. JASPERSEN, F.Z., AYLWARD, A. H., & KNOX, A. D. (2000). THE EFFECT OF RISK ON PRIVATE INVESTMENT: AFRICA COMPARED WITH OTHER DEVELOPING AREAS. IN P. COLLIER, & C.PATTILLO (EDS.)INVESTMENT AND RISK IN AFRICA (PP. 71-95). NEW YORK:ST MARTINS PRESS.
 28. COLLIER p.,& gunning, J.W(1999). EXPLAINING AFRICAN ECONOMIC PERFORMANCE. JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE, 13(3), 64-111.
 29. BRENTON P. AND WINTERS A, (1987)t ESTIMATING THE INTERNATIONAL TRADE EFFECTS OF 1992: WEST GERMANY , JOURNAL OF COMMON MARKET STUDIES, N. 30.PP. 143-156
 30. CASSON, T, (1976)THE FUTURE OF THE MULTINATIONAL FIRM, LONDON: MACMILLAN, Z ED
 31. DUNING , J, (1997), THE EUROPEAN INTERNAL MARKET PROGRAMME AND inbound fdi.part 1. Journal of  common market studies, vol 35, pp 1-30.
 32. moosa, I (2002) , on the determinants of fdi: evidence from EAST AND SOUTHEST ASIA, WORLD DEVELOPMENT, NO.21(3), PP 391-406
 33. VERNON, R, (1960), INTERNATIONAL INVESTMENT AND INTERNATIONL TRADE IN PRODUCT CYCLE, THE QUARTERLY JOURNAL OF ECONOMICS, NO.80. PP 128- 231
 34. World Bank. (2016) . World Development Indicators. (CD-ROM)
 35. United Nations. 2016, World Investment Report 2016: FDI and the Challenge of Development, United Nations Publication, Geneva.
 36. Daniel Roman, Mihai,(2012), Models of Foreign Direct Investments Influence on Economic Growth: Evidence from Romania,International Journal of Trade, Economics and Finance, Vol. 3, No. 1, pp. 25-29.
 37. Bayraktar, Nihal, (2015), Importance of Investment Climates for Inflows of Foreign Direct Investment in Developing Countries, Business and Economic Research  ISSN 2162-4860, available at: http://dx.doi.org/10.5296/ber.v5i1.6762
 38. Levine.R.and S.Zervos. (1998b).Capital Control Liberalization and Stock Market Development, World Development 26
 39. Mancusi, M.L. (2004); “International Spillovers and Absorptive Capacity: A Cross-Country, Cross-Sector Analysis Based on European Patents and Citations”, STICERD Research Paper, no. El /35.
 40. Dulleck, U. & N. Foster (2008); “Imported Equipment, Human Capital and Economic Growth in Developing Countries”, Economic Analysis & Policy, vol.38, no.2, pp.233-250تگ ها:


دانلود مقاله:
قیمت 6000 تومان