ISSN: 2538-5801
رهیافت های نوین مدیریت و فناوری ( ری را)
! برای اطلاع از آخرین اخبار می توانید از فید RSS استفاده نمایید
بررسی نقش رابطه مدیریت دانش با بهره وری نیروی انسانی در بانک کشاورزی شهر تهران
The Role of Relationship between Knowledge Management and Human Resource Efficiency in Agricultural Bank of Tehran


نویسندگان این مقاله:
مریم اخوه نویسنده مسئول


توضیحات اضافه :
دوره : 2 سال : 1396 فصل : زمستان صفحات : مقاله - 80 موضوع : مدیریت

خلاصه مقاله:

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین مدیریت دانش با بهره وری نیروی انسانی می باشد. متغیر مستقل در این تحقیق مدیریت دانش بوده که از چهار بعد: چهار مرحله خلق، ذخیره سازی، کاربرد و تسهیم دانش مورد بررسی قرار می گیرد. متغییر وابسته تحقیق نیز بهره وری نیروی انسانی است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان و مدیران بانک کشاورزی شهر تهران منطقه شش که حدود 270 نفر می باشد که برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان متناسب با حجم نمونه برای کارکنان و مدیران استفاده شده و به طور کلی 159 نفر از مدیران به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. به منظور گردآوری داده ها و سنجش اساسی پژوهش از پرسشنامه مدیریت دانش با بهره وری نیروی انسانی ، استفاده گردید که روایی و پایایی آنها مورد بررسی و تایید قرارگرفت. داده ها با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار 18 spssو با استفاده از آزمون های کندال و اسپیرمن تجزیه تحلیل قرار گرفت.در نهایت می توان در مورد پذیرش یا عدم پذیرش هر کدام از فرضیه های آماری اظهار نظر نمود. نتایج نشان می دهد که بین مدیریت دانش با بهره وری نیروی انسانی رابطه معنی داری وجود دارد. بنابراین می توان نتیجه گیری کرد که افزایش میزان توجه سازمان مدیریت دانش تاثیر بسزایی در بهره وری نیروی انسانی خواهد داشت.

The purpose of this study was to investigate the relationship between knowledge management and human resource productivity. Independent variable in this research is knowledge management, which consists of four dimensions: four stages of creation, storage, application and sharing of knowledge. The dependent variable of the research is also the productivity of manpower. The statistical population of this study is all employees and managers of the Agricultural Bank of Tehran, District Six, which is about 270 people, which is used to determine the sample size from the Morgan table proportional to the sample size for employees and managers and in general 159 managers by sampling method. Stochastic random sampling was selected as a statistical sample. A questionnaire for knowledge management with human resource efficiency was used to collect data and to measure the research. Their validity and reliability were reviewed and confirmed. Data were analyzed using descriptive and inferential statistical methods and analyzed using Kendall and Spearman tests using spss software 18. Finally, one can comment on accepting or not accepting any of the statistical hypotheses. Made The results show that there is a significant relationship between knowledge management and human resource productivity. Therefore, it can be concluded that increased knowledge of KMW will have a significant impact on human resource productivity.منابع مقاله:

 1. آذر، عادل، مؤمنی، فرشاد،(1391). آمار و كاربرد آن در مديريت. انتشارات سمت.
 2. ابطحی ،سید حسین . صلواتی ،عادل (1385) .مدیریت دانش در سازمان ،انتشارت پیوند نو،چاپ اول .
 3. ابطحی،سید حسن(1381)،بهره وری ،موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی.
 4. اخوان،پیمان،(1389). کارکردهای مدیریت دانش در سطح جهانی، اولین کنفرانس مدیریت دانش، تهران،ایران.
 5. اخوان،پیمان و جعفری، محمد،(1390). مباحث بحرانی در اجرای مدیریت دانش در سطح جهانی. مجله سیستم‌های مدیریت دانش و اطلاعات، ص 52-66.
 6. افرازه،عباس.(1388). مدیریت دانش(آشکار- ضمنی) و فناوری اطلاعات. مقالات منتخب مدیریت دانش. تهران: انتشارات موسسه تحقیقاتی مدیریت دانش دانا.
 7. اژدری، علیرضا.(1389).مدیریت دانش در سازمان‌های دولتی. سایت پایگاه مقالات علمی مدیریت.
 8. تولایی ،روح الله (1388 ) . ضرورت ها و کارکردهای مدیریت دانش در سازمان های فرهنگی .نشریه سازمانی عقیدتی سیاسی ناجا.
 9. تنر،ارتور .ارودیتور ،ایروینگ (1376) . مدیریت کیفیت فراگیر ،ترجمه :حبیب الله شرکت ، اصفهان ،نشر ارکان ،چاپ اول.
 10. پروست، گيلبرت؛ روب، استفان؛رومهاردت،كاي(1385).مديريت دانش.ترجمه علي حسيني خواه، تهران: نشر يسطرون.
 11. پاپلوز، پاتريكا (1387) . مديريت دانش . ترجمه عليرضا چيت سازيان ، پايگاه مقالات مديريت
 12. حقیقی،محمد علی و رعنایی،حبیب الله(1376).بهره وری نیروی انسانی ،ارزشیابی عملکرد کارکنان،تهران:انتشارات ترمه
 13. سلامی، وحید.(1388). گام‌های پیاده‏سازی مدیریت دانش و موانع استقرار آن در سازمان‌ها. مقاله ارائه شده در دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش، تهران.
 14. صلواتی، عادل،(1385).مدیریت دانش در سازمان‌های دولتی. پایان‌نامه دکترا، دانشگاه علامه طباطبایی.فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی(زمستان 1388).وضعیت مدیریت دانش در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه دوازده. فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد سنندج، (پاییز 1390).
 15. ﻣﺆﻣﻨﻲ،ﻫﻮﺷﻨﮓ.(1391).ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت وارﺗﺒﺎﻃﺎت.داﻧﺸﮕﺎﻫﻲﺗﻬﺮانﻣﺮﻛﺰﻧﺸﺮ،331.

 

16-Alavi, &Ganesan, R. (2010). “Data Mining and Knowledge Management for Personnel Decision Making”, International Conference on Sustainable Strategies On Technology and Management for Developing Countries, Organized by Asian Council for Science and Management at Tyndale College, Singapore, 15-16th May (In Proceedings).

17-Chang, D.Y. 2006. Applications of the Extent Analysis Method on Fuzzy AHP. European Journal of Operational Research.95: 3.649-55.

18-Davenport, T. H. &Prusak L. 2008. Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know. Boston: Harvard Business School.

19-Fu, H. P. Chao, P. Chang, T. H. and Chang, Y. S. 2008. The Impact of Market Freedom on the Adoption of Third-party Electronic Marketplaces: A fuzzy AHP Analysis, Industrial Marketing Management.37: 698 712.

20-Haddad, W. &Jurich, S. (2010). ICT for Education; Potential and Potency

15-Kay, G. 2005. Effective Meetings through Electronic Brain Storming. Journal of Management Development.14: 6.

21-Laarhoven, V. P.J.M. &Pedrycz, W. 2008. A Fuzzy Extension of Saaty s Priority Theory. Journal of Fuzzy Sets and Systems.11:1-3.229-41.

22-Laudon, K.J., &Laudon, J.P. 2009. Management Information Systems Managing the Digital firm, 8th ed. Upper Saddle River. NJ: Pearson Education.

23-Ngai, E.W.T., Low, C.C.H. &Wat, F.K.T. 2008. Examining the Critical Success Factors in the Adoption of Enterprise Resource Planning, Computers in Industry.

24-Perçin, S. 2008. Use of Fuzzy AHP for Evaluating the Benefits of Information-

Sharing Decisions in a Supply Chain.Journal of Enterprise Information Management.

21: 3.263-284.                                 

25-Petter, Gottschalk. 2005. Strategic Knowledge Management Technology. Norway: Norwegian School of Management,

26-Saaty, T.L. 2008. The Analytic Hierarchy Process.McGraw-Hill.RWS Publications. Pittsburgh. PA.

27-Turban, E., McLean, E., and Wetherbe, J. 2009. Information Technology for Management: Transforming Business in the Digital Economy. 6th ed.

28-Wong, K.Y. 2005. Critical Success Factors for Implementing Knowledge Management in Small and Medium Enterprises, Industrial Management and Data Systems.105: 3.261-279.

29-Zhu, K.J. Jing, Y. &. Chang, D.Y. 2009. A discussion on Extent Analysis Method and Applications of Fuzzy AHP, European Journal of Operational Research.116: 2. 450-457.

30-M., &Leidner, D.E. 2009. Knowledge Management and Knowledge Management Systems: Conceptual Foundations and Research issues. MIS Quarterly.25:1.107-136.Aroop, M.,تگ ها:


دانلود مقاله:
قیمت 6000 تومان